Forundersøgelser vedr. natur- og landskabsprojekter, infrastrukturprojekter m.v. 

Vi tilbyder at udarbejde forundersøgelser, herunder VVM-undersøgelser, vedr. natur- og landskabsprojekter, infrastrukturprojekter m.v.

Det kan typisk være en undersøgelse og vurdering af det nuværende dyre- og planteliv i et givet område, som der skal tages hensyn til ved planlægningen af ny arealanvendelse. Det være sig byudvikling, industri, vejanlæg, rekreative områder, ferieområder etc. Her vil vi kunne tilbyde forundersøgelser af flora/fauna, kulturelementer, fredninger og anden beskyttelse i området, vurdering af hvordan det givne projekt kan indpasses i diverse beskyttelseszoner/regler samt forslag til hvad der konkret kan gøres for at få forskellige interesser til at gå op, afværgeforanstaltninger etc.