Eksempler på projekter, hvor Ravnhøj Consult har medvirket

Dette udvalg viser noget om bredden af de projekttyper, som firmaet kan løse

Naturforbedringer i skov: anlæg af ca. 20 små vandhuller og andre vådområder i 3 skovstykker nær Aabenraa for Ejendomsselskabet Tanganyka A/S. 

1 af 20
 

Planlægning og udførelse af landskabsplan på 12 ha ved nyt kursuscenter for Bestseller A/S ved Brande. Omfatter udtynding af eksisterende bevoksninger og anlæg af nye, etablering af afgræsning, skabelse af nyt overdrev med små bakker, natursti, boldbane, bålhytte, brændeskur, herunder myndighedsbehandlinger.

2 af 19
 

Planlægning og udførelse af naturplejeprojekt på øen Barsø i Lille Bælt for private lodsejere og Aabenraa Kommune. Omfatter rydning af krat, etablering af 45 ha græsningsfolde og anlæg af 7 mindre vådområder samt information. 

3 af 20
 

Undersøgelse af vandhuller i NATURA 2000-området Hostrup Sø for Aabenraa Kommune. Omfatter kon­krete undersøgelser og vurdering af naturtilstanden med særligt henblik på stor vandsalamander, som er ”udpegningsart” for dette område. 

Efterfølgende har vi bistået kommunen med anlæg af en række nye levesteder til salamandre i området.

4 af 20
 
 
 
 

Undersøgelse af naturværdier på 14 landbrug tilknyttet mejeriet Naturmælk og udarbejdelse af naturplaner på bedrifts­niveau for disse ejendomme fordelt på 6 kommuner i Syd- og Vestjylland. Omfatter undersøgelse og registrering, forslag til pleje af eksisterende natur og udvikling af ny natur. 

5 af 20
 
 

Planlægning og tilsyn med gennemførelse af naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose for private lodsejere, Aabenraa Kommune og Fødevareministeriet.
Omfattende ansøgnings­procedurer, lodsejerforhand­linger, rydning af krat, etablering af græsningsfolde samt information.

6 af 20
 

Undersøgelse af tranens forekomst i det nordlige Slesvig-Holsten for WWF-Tyskland. Omfatter undersøgelse og vurdering af 35 lokaliteter samt kortlægning af ynglende traner. 

7 af 20
 

”Naturhistorier fra Naturmælk” – et formidlingsprojekt for det økologiske mejeri Naturmælk. Produktion af over 25 små historier om naturprojekter og specielle dyr og planter fundet hos landmænd, som leverer mælk til mejeriet. Ses på Naturmælks hjemmeside (www.naturmaelk.dk) med fotos - og i kortere versioner på mælkekartoner.

8 af 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udarbejdelse af land­skabs­­plan for en ejendom på 42 ha ved Felsted for Ejendomsselskabet Tanganyka A/S. Omfatter landskabs­plan, skovrejsning, etablering af græsningsfolde samt anlæg af 18 mindre vådområder. 

9 af 20
 

Storkeprojekt ved Smedager nord for Tinglev, som i en årrække har været det eneste sønderjyske ynglested for storken. I et forsøg på at forbedre fødegrundlaget for storken i området anlægges i 2019-20 ca. 25 mindre vådområder i form af småsøer i samarbejde med lokale landmænd. Projektet er finansieret af Markus Jebsens Naturpulje.

10 af 20
 
 

Undersøgelse af naturtilstanden på 18 kyst- og strandengslokaliteter på Nordals for Sønderborg Kommune. Herunder i særlig grad plejeforslag m.h.p. eng- og overdrevsflora, engfugle samt sjældne paddearter som løvfrø, strandtudse, løgfrø m.fl.

Siden forhandlinger med private lodsejere, dannelse af lokalt netværk for kvægholdere og iværksættelse af afgræsningsprojekter og anlæg hhv. restaurering af små vådområder.

11 af 20
 

Etablering af græsningsfolde på ca. 28 ha og anlæg af 3 vådområder som del af retablering af færdiggravet grusgrav ved Sdr. Hostrup, Aabenraa for Meldgaard Holding A/S. 

12 af 20
 

Udarbejdelse af publikation om naturvenlig forvaltning af råstofgrave i samarbej­de med Kommunalteknisk Chefforening – KTC. Se under afsnittet ”Formid­lingsopgaver” - andetsteds på denne hjemmeside.

13 af 20
 

Registrering og vurdering af bevaringstilstand for strandtudsen i vadehavsområdet for Nationalpark Vadehavet. Strandtudsen er i EU’s habitatdirektiv klassificeret som særligt beskyttelseskrævende. 

Efterfølgende leder Ravnhøj Consult i 2016-18 et omfattende forvaltningsprojekt med etablering af en lang række nye ynglesteder til strandtudsen i det meste af Vadehavet.

14 af 20
 

Deltagelse i forskningsprojekt på Århus Universitet om konflikter mellem skarv og havørn i skarvkolonier i hele Østersøområdet. Omfatter kontakt og koordination med videnskabelige institutioner m.v. i 10 lande samt udarbejdelse af videnskabelige artikler. 

15 af 20
 

I samarbejde med Nationalpark Vadehavet og 6 private lodsejere på Mandø er der i 2019-20 udført et større projekt med restaurering af tilgroede klæggrave og anlæg af nye småsøer til gavn for ynglende engfugle som bl.a. rødben, vibe, kobbersneppe, strandskade og klyde. Fuglene har i sommeren 2020 reageret positivt på projektet. Rapport herom udarbejdes.

16 af 20
 
 
 
 
 

 Undersøgelse af yngleforhold for den sjældne sortterne i Tøndermarsken og tilgrænsende områder syd for grænsen for bl.a. Fugleværnsfonden, Nationalpark Vadehavet, Tønder Kommune og det slesvig-holstenske miljøministerium. Omfatter overvågning af yngleforløb med nye metoder, anbefalinger til fremtidig forvaltning af arten m.m.

17 af 20
 

Bevaringsprojekt for den truede løgfrø ved Vennemose øst for Tønder for Tønder Kommune. Omfatter lodsejeraftaler og rådgivning vedr. restaurering og nyanlæg af i alt 16 potentielle ynglesteder.

18 af 20
 

Etablering af et 25 ha stort lavvandet vådområde på øen Årø i Lillebælt for en landmandsfamilie i samarbejde med firmaet Naturrådgivningen, Odense. Skabt ved opstemning af afvandingsgrøfter m.v., og finansieret af støtteprogram for Natura 2000-områder. Den fåtallige vadefugl klyde flyttede straks ind i området, og yngler på en ø i søen. Omfatter ansøgningsprocesser, lodsejerforhandlinger samt anlægsprojekt.

19 af 20
 

I 2017-19 har vi bistået Energinet med rådgivning og planlægning (VVM) ift. placering af linjeføring af nye el-master fra grænsen til Holstebro. Herunder anbefalinger af hensyntagen til fugle ved nedgravning af kabler i særligt fuglerige områder. F.eks. ift. store flokke af overnattende sangsvaner.

20 af 20